Актуално

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"Проект  и Главна цел: 
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по  Договор № BG16RFOP002-2.073-14421-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултат: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Бенефициент: "ВИКИ ТЕКС " ООД 

Обща стойност на проекта: 7250,00 лв., от които 6162,50 лв. европейско финансиране  и 1087,50 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 17.09.2020г.
Дата на приключване на проекта: 17.12.2020г.